GDPR / INTEGRITETSPOLICY

 

ALLMÄNT

För Ulvsby Miljö AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

1. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter omfattar alla åtgärder av personuppgifter som sker i digitalmiljö eller i manuella register oavsett om de sker automatiserat eller manuellt. Det handlar om insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

För de behandlingar som sker inom Ulvsby Miljö ABs verksamhet är det – om inget annat avtalats –Ulvsby Miljö AB som är personuppgiftsansvarig. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig: Ulvsby Miljö AB Organisationsnummer: 559235-2073 Adress: Fjärrviksvägen 19 653 50 Karlstad Kontakt via e-post: utab@utab.se Kontakt per telefon: 010-455 91 50

3. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG OCH VARFÖR?

Anställda
För anställda behandlar vi i huvudsak namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som den anställde lämnat om närmast anhörig. Vi behandlar även den information om våra anställda som krävs för att vi ska uppfylla vårt arbetsgivaransvar. Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt anställningsavtal och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.
För att kunna uppfylla gällande kundavtal och lagkrav behandlar vi även information som genererats om den anställde med anledning av den verksamhet som drivs, det kan röra sig om exempelvis arbetsdagböcker inom våra uppdrag, körjournaler, CV, utbildnings- och behörighetsbevis, etc.

Kunder och andra affärspartners
För kunder och andra affärspartners, så som samarbetspartners, leverantörer, potentiella kunder, etc., behandlar vi i huvudsak;
• Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, arbetsgivare och befattning
• Finansiella uppgifter så som bankkontonummer
• Personuppgifter som lämnas av kunder och andra relationer, eller av annan part för deras räkning, för utförande av tjänster
• Personuppgifter som genereras av Ulvsby Miljö AB vid utförande av tjänster
Dessa personuppgifter behandlas för att vi inom Ulvsby Miljö AB ska kunna uppfylla de bindande krav som ställs på oss i lagar och förordningar, kund- och samarbetsavtal, etc., samt för att utveckla och driva vår verksamhet framåt genom affärskontakter, rekryteringar och marknadsföring.

Sponsoransökande
När du ansöker om sponsorskap på vår hemsida samtycker du samtidigt till att vi lagrar och behandlar de uppgifter som du lämnar till oss via formuläret för ändamålet att leverera våra tjänster, skicka erbjudanden, fakturor och annan information, samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Inkomna sponsoransökningar utvärderas som regel en gång per månad. Avslagna ansökningar raderas direkt efter utvärdering.

4. PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

I en del situationer är det nödvändigt att anlita andra parter för att fullfölja våra åtaganden. En sådan part kan exempelvis vara en IT-leverantör för ekonomi- eller transportledningssystem eller en underentreprenör för utförande av vissa åtaganden, etc. Dessa leverantörer och underentreprenörer är då personuppgiftsbiträden till Ulvsby Miljö AB. Genom att se till att lämpliga avtalsgarantier ställs på dessa parter kommer Ulvsby Miljö AB säkerställa skyddet och sekretessen av de personuppgifter som vi är personuppgiftsansvarig för. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det endast för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. Ulvsby Miljö AB lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige som huvudregel. Om personuppgifter måste behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

5. AKTÖRER SOM ÄR SJÄLVSTÄNDIGT PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Ulvsby Miljö AB delar även personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter lagras och behandlas aldrig längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål om inte annat anges i lagstiftningen eller andra regler för verksamheten. Vissa uppgifter i exempelvis bokföringen behöver på grund av lagstiftning sparas minst sju år. För anställda gäller att personuppgifter sparas under anställningstiden, samt tiden därefter som krävs för att uppfylla gällande lagar och regler, exv. LAS.

7. VAD ÄR DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig, i vilket syfte och vilka mottagare som informationen lämnas ut till. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Beroende på vad kontakten avser kan vi komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.
© 2022-2024, All Rights Reserved