Oljeavskiljare

Vi kan hjälpa Er med tömning, underhåll och kontroller av Era oljeavskiljare!En oljeavskiljare ska förhindra utsläpp av oönskade ämnen som tex. olja och bensin i spill- och dagvattensystemet. En oljeavskiljare behöver tömmas och kontrolleras regelbundet för att bibehålla en god funktion. Oljeavskiljare ska även besiktigas minst vart femte år. Kontakta din kommun om du vill ha mer information om vad som gäller i ditt fall.

Ackrediterade kontroller

Ulvsby Transport AB med ackrediteringsnummer 10403 är ackrediterat av SWEDAC som kontrollorgan för 5-årskontroll av oljeavskiljarsystem och 6-månaders underhållskontroll av oljeavskiljare enligt ISO/IEC 17020:2012 och SS-EN 858-2.

Ackrediteringen innebär att Ulvsby Transport AB har bedömts inneha erforderlig teknisk kompetens för att få utföra denna typ av kontroller, samt att vårt kvalitetsledningssystem uppfyller ställda krav.

Sekretess

Den Information som framkommer eller erhålls vid utförandet av vår kontrollverksamhet eller andra servicebesök behandlar vi som konfidentiell om inte annat överenskommits eller om sekretessen bryter mot lag.

I de fall där vi enligt lag eller avtal är ålagda att lämna ut konfidentiell information ska beställaren informeras om vilken Information som kommer att lämnas ut i förväg.

Vid frågor eller synpunkter kontakta vår kundtjänst.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort som möjligt.

Vid bråskande ärenden, kontakta vår jour: 010 - 455 91 51